برای مدرسه فردوسی کردیچال تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی، موکت نمازخانه، بازسازی پایه دروازه مدرسه و نقاشی کلاسهای درس با برآورد مبلغ 7 میلیون تومان (پرداخت 3 میلیون و 500هزار تومان از سوی هرکدام از طرفین) مصوب گردید که در حال اتمام است.