در مدرسه شهدای انقلاب کلنو ؛ مرنگ آمیزی دیوار داخلی و بیرونی ساختمان، تخصیص 15 باب میزو صندلی دانش آموزی، اصلاح سیستم روشنایی، تعمیر میز و صندلی دانش آموزی با برآورد مبلغ 8 میلیون تومان به صورت مشارکت 50درصدی از سوی طرفین در دستور کار قرار گرفت که در حال حاضر در حال انجام است.