طبق مصوبه جلسه هیئت مدیره مجمع خیّرین مدرسه ساز مقرر گردید 10 مدرسه از مدارس سطح شهرستان که نیازمند به تعمیرات اساسی دارند به صورت مشارکتی( مجمع خیرین و مدرسه) مورد تعمیر و مرمت جهت آمادگی در پروژه مهر قرار گیرند. طبق این مصوبه مقرر گردید مجمع خیرین از طریق ارتباط با خیرین مجمع و مدیران مدارس از طریق ترتیب جلسه با شوراها، دهیاران ، خیرین محلی و ... بودجه لازم را تامین نمایند.
به همین جهت جلساتی با حضور اعضای مجمع خیرین و مدیران مدارس شهدای انقلاب کلنو، فردوسی کردیچال و شهید پورکاویان و شوراها و دهیاران این محلات در روزهای یکشنبه و دوشنبه 30 و 31 خرداد 95 در محل دفتر کار مدیران این مدارس برگزار گردید.